[Cosplay] Yuria of Londor & Ashen One (Dark Souls 3)

Russian Cosplay: Yuria of Londor & Ashen One (Dark Souls 3)

Fandom: Dark Souls 3

Model (Yuria of Londor): Zhenya Mashina

Model (Ashen One): Max Torzhkov

Photo by KIRA

Russian Cosplay: Yuria of Londor & Ashen One (Dark Souls 3)

Russian Cosplay: Yuria of Londor & Ashen One (Dark Souls 3)

Russian Cosplay: Yuria of Londor & Ashen One (Dark Souls 3)

Russian Cosplay: Yuria of Londor & Ashen One (Dark Souls 3)

Russian Cosplay: Yuria of Londor & Ashen One (Dark Souls 3)

Related Posts

Comments